Skip to main content

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Peuteropvang Beverwijk hanteert de algemene voorwaarden voor Kinderopvang en Buitenschoolse opvang van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Aanvullende voorwaarden Peuteropvang op Algemene Voorwaarden Kinderopvang van Peuteropvang Beverwijk B.V.(Brancheorganisatie Maatschappelijke  Kinderopvang 2017)

1.    Openingstijden
Peuteropvang Beverwijk (P) Beverwijk ) biedt opvang voor peuters vanaf 2 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar.
De peuteropvang is 40 weken per jaar geopend. Hierbij volgt PO Beverwijk de adviesdata van de schoolvakanties van de overheid.
Voor Buitenschoolse opvang gelden dezelfde schoolweken. Vakantieopvang is mogelijk in de 12 basisschool-vakantieweken. De peuteropvang zijn 4 uur per dagdeel geopend. Per locatie kan de begintijd per dagdeel verschillen. De tijden staan op de website.

PO Beverwijk  behoudt zich het recht om  twee dagen per jaar te sluiten. Deze dagen worden gebruikt als studiedag of voor calamiteiten. Als het een studiedag betreft wordt dit ruim van te voren aangegeven.

2.    De plaatsingsprocedure
Ouders kunnen hun kind vanaf de geboorte aanmelden. Wanneer een kind 2 jaar is (met recht op kinderopvangtoeslag)  of 2,5 jaar (geen recht op kinderopvangtoeslag)  én er plaats is op de peuteropvang , wordt  de ouders een voorstel voor plaatsing gedaan.

Bij plaatsing gelden de volgende regels:

 • In principe plaatsen we kinderen op basis van inschrijfdatum.

Daarbij houden we rekening met:

 • Kinderen met een VVE indicatie via het consultatiebureau,
 • Broertjes of zusjes van kinderen die al geplaatst zijn,
 • Kinderen met een VVE-indicatie plaatsen we bij voorkeur direct 4 dagdelen.
 • We plaatsen peuters niet in een groep waar een nabij familielid pedagogisch medewerker is.

 

3.    Opzegging/beëindigen van de plaatsing
De plaats wordt automatisch beëindigd als een kind naar de basisschool gaat. Tussentijdse beëindiging is mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, per iedere dag van de maand.

De overeenkomst kan door de ouder uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of opgezegd. (peuters@zooplebeverwijk.nl).

4.    Ruilservice
Voor ouders die peuteropvang afnemen, is het mogelijk om dagdelen te ruilen of een keer een dagdeel extra af te nemen.

Hierbij gelden de volgende afspraken:

 • Ruilen gaat altijd gepland. Als duidelijk is dat een kind een dagdeel niet kan komen, dan kan de ouder tevoren een afspraak maken over een ander dagdeel dat het kind dit dagdeel inhaalt. Dit kan tot maximaal 2 maanden na de datum dat het kind afwezig was.
 • Ruilen of een extra dagdeel afnemen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Vaak moet hiervoor een ander kind afwezig zijn (in de praktijk is het daardoor zeer beperkt mogelijk om te ruilen).
 • Dagen waarop geen opvang plaatsvindt, kunnen niet worden geruild. (bijvoorbeeld als de opvangdag op een wettelijke feestdag valt)
 • Als het kind ziek is op het dagdeel dat hij of zij extra zou komen, komt de ruiling te vervallen.
 • Voor dagen die niet binnen de eerstgenoemde termijn geruild zijn geldt geen recht op compensatie of restitutie.
 • Wanneer ouders een extra dagdeel afnemen moeten zij hiervoor het reguliere uurtarief betalen en worden de genoten uren achteraf gefactureerd.

5.    Betaling
De peuteropvangen zijn 40 weken per jaar geopend. De betaling wordt in 10 gelijke termijnen per jaar vooruit betaald. Ditzelfde geldt voor de 40 schoolweken dat de buitenschoolse opvang is geopend (contract exclusief vakantieopvang).

5.1        Kinderopvangtoeslag, gemeentelijke tegemoetkoming en VVE

 1. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT)

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanvraag voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en voor het doorgeven van wijzigingen als de persoonlijke situatie verandert.

 1. Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor de gemeentelijke tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt aan PO Beverwijk  uitbetaald. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte gegevens en het tijdig doorgeven van wijzigingen als de persoonlijke situatie verandert. De bevoegde instanties kunnen controles uitvoeren bij PO Beverwijk  t.a.v. het recht op kinderopvangtoeslag en/of op de gemeentelijke tegemoetkoming.

 1. Ouders wiens kind recht heeft op VVE (via indicatie van de jgz)met kinderopvangtoeslag (KOT). Ouders betalen de eerste twee dagdelen zoals bij punt 1. Voor VVE plaatsingen geldt dat het 3e en 4e dagdeel door de gemeente wordt vergoed. Hiervoor is een indicatie van jgz nodig.
 2. Ouders wiens kind recht heeft op VVE (via indicatie van de jgz) zonder  Ouders betalen de eerste twee dagdelen zoals bij punt 2. Voor VVE plaatsingen geldt dat het 3e en 4e dagdeel door de gemeente wordt vergoed. Hiervoor is een indicatie van jgz nodig.

5.2           Betalingsvoorwaarden
De kosten voor opvang worden vooruit betaald, in de maand vóór de opvangmaand. In juli en augustus worden er geen opvangkosten in rekening gebracht.

Het maandtarief is gebaseerd op 40 weken opvang per jaar. Er is geen recht op opvang en/of geld terugvraag tijdens de schoolvakanties, dit is in het bepalen van het tarief meegenomen.

5.3        Betalingswijze
De betaling dient in principe plaats te vinden door middel van een machtiging tot automatische incasso. De vooruitbetaling wordt tussen de 25e en 30e  van de maand wordt de betaling geïnd. Indien u een factuur wenst berekenen wij € 2,50 administratiekosten.

Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient de contractant per ommegaande zelf voor betaling zorg te dragen. Bij een geweigerde of gestorneerde incassoafschrijving is PO Beverwijk  gerechtigd € 10,00 administratiekosten in rekening te brengen.
Bij een betalingsachterstand geldt artikel 17 van de Algemene Voorwaarden.

Als de ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting (artikel 10 van de Algemene Voorwaarden) zijn wij genoodzaakt uw kind de toegang tot de peuteropvang te weigeren en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Voorts kan PO Beverwijk , indien de contractant in de betalingsverplichting tekortschiet , om die reden deze overeenkomst opzeggen. PO Beverwijk  zal  in dit geval bij opzegging van de overeenkomst, de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen. Over de opzegtermijn dienen de opvangkosten te worden voldaan.

6.    Overmacht
Peuteropvang Beverwijk  is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze aanvullende voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende onvoorziene oorzaken, waarop PO Beverwijk  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PO Beverwijk  niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht vallen in ieder geval: staking (ook bijvoorbeeld in het basisonderwijs), bovenmatig ziekteverzuim van de medewerkers van PO Beverwijk , een (tijdelijk) tekort aan pedagogisch werkers, brand, bedrijfs- en technische storingen enz. In geval van overmacht zal PO Beverwijk  daarvan onverwijld mededeling doen. Overmacht ontslaat PO Beverwijk  van de uitvoeringsplicht van de Overeenkomst. De opvangkosten blijven onverkort verschuldigd.

7.    Wijziging aanvullende Algemene voorwaarden
Peuteropvang Beverwijk heeft het recht de Aanvullende Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Peuteropvang Beverwijk zal de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden ten minste een maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan ouder meedelen. Als de wijziging van de Aanvullende Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst, dan heeft de ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de overeenkomst op te zeggen per de dag waarop de wijzigingen in werking treden.

8.    Informatieverstrekking
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang. Deze is gepubliceerd op de website:  www.zooplebeverwijk.nl

Op de website is ook o.a. het  pedagogisch beleid terug te vinden.

Tenslotte hebben alle locatie een eigen locatiewerkplan. Deze is op te vragen op de locatie waar een kind geplaatst is.